SLUŽBY

Služby

Nabízíme širokou škálu služeb týkajících se ochrany a čištění životního prostředí.

Pro čištění podzemních vod a dekontaminaci půdy (horninového prostředí) používáme vlastní ověřené a schválené technologie., Umíme odstranit znečištění způsobené řadou organických i anorganických polutantů., Nabízená řešení jsou flexibilní, přizpůsobují se reálným podmínkám daného prostředí, aby bylo dosaženo co nejvyšší účinnosti. Technologie se aplikují ex-situ i in-situ.

Vyčistily jsme lokality kontaminované ropnými uhlovodíky, chlorovanými ethyleny, fenoly a chlorfenoly, pentachlórfenolem, chlorbenzeny, monoaromatickými uhlovodíky (BTEX), dehtovými oleji, leteckým petrolejem, kyanidy, některými pesticidy (methoxychlor, propazin, atrazin, simazin, atraton), organickými kyselinami a alkoholy. 

Pro průmysl (laminovny, čistírny odpadních vod, potravinářské provozy, chovy prasat či skotu, zpracování gumy, kompostárny a další) navrhujeme a realizujeme biofiltry pro eliminaci těkavých organických látek a pachových látek z odpadních vzdušin. Námi navržené biofiltry odstraňují například styren, letecký petrolej, aceton, BTEX, sirovodík, methylmerkaptan, dimethylsulfid a další látky. Zajišťujeme i provozní servis biofiltrů, laboratorní kontrolu náplně biofiltru, dodávky podpůrných látek a kontrolu a řízení technologických parametrů.

Pro výrobce a distributory chemických látek a směsí nabízíme zpracování a vytvoření bezpečnostních listů podle složení výrobků (směsí) s klasifikací podle platné legislativy (nařízení ES č. 453/2010 - příloha II, nařízení ES č. 1907/2006 (REACH), zákon č. 350/2011 Sb., CLP). Dále zajišťujeme mnoho služeb nezbytných pro uvádění chemických látek a směsí na trh.

Poskytujeme poradenství, konzultace a vypracováváme technické návrhy a projekty pro různé průmyslové aplikace, jako jsou:

  • Úprava odpadů (biologické úpravy, solidifikace)
  • Kompostování
  • Eliminace škodlivin (zápašné látky, těkavé organické látky) z odpadního vzduchu z průmyslu, zemědělství a služeb
  • Anaerobní rozklad biodegradovatelných odpadů a výroba bioplynu
  • Předúprava průmyslových odpadních vod
  • Intenzifikace čištění odpadních vod
  • Optimalizace nakládání s odpady, recyklace odpadů
  • Hodnocení odpadů

Poskytujeme poradenství pro řízení, regulaci a optimalizaci technologických parametrů biotechnologických procesů - kompostování, anaerobní rozklad biologicky rozložitelných odpadů, lihovarnictví, výroba bioplynu, čištění odpadních vzdušnin biofiltrací, předúprava průmyslových odpadních vod a další.