Laboratorní rozbory pevných vzorků

Analyzujeme pevné vzorky zemin, kalů, sedimentů, odpadů, kompostů, bioodpadů a stavebních výrobků.

Zajišťujeme analýzy nutné podle požadavků platné legislativy nebo specifické podle požadavku zákazníka.

Pro více informací nebo radu při výběru analýzy nás neváhejte kontaktovat!

Laboratorní zkoušky provádíme zejména pro oblasti:

 • Ochrany životního prostředí
 • Odpadového hospodářství
 • Zpracování a úpravy biologicky rozložitelných odpadů
 • Kontroly účinnosti hygienizace biologicky rozložitelných odpadů při kompostování a anaerobním rozkladu, validace hygienizace
 • Potravin, krmiv, PBU (předměty běžného užívání)
 • Kontroly a řízení biotechnologických procesů
 • Účinnosti bioenzymatických přípravků

Zkoušky ekotoxicity

Zkoušky ekotoxicity provádíme přímo s pevným vzorkem,
s vodným výluhem pevného vzorku nebo se suspenzí pevného vzorku.

Akreditované zkoušky

 • Zkouška inhibice pohyblivosti dafnií Daphnia magna (výluh)
 • Zkouška inhibice růstu sladkovodních zelených řas Desmodesmus subspicatus (výluh)
 • Stanovení letální toxicity pro sladkovodní ryby Poecilia reticulata (výluh)
 • Zkouška inhibice růstu kořene hořčice Sinapis alba (výluh)
 • Zkouška inhibice růstu kořene jednoděložných a dvouděložných rostlin (výluh)
 • Stanovení inhibičního účinku vzorků na světelnou emisi luminiscenčních bakterií Vibrio fischeri (Aliivibrio fischeri) (výluh) 
 • Stanovení inhibičních účinků na světelnou emisi Vibrio fischeri (Aliivibrio fischeri) (kinetická zkouška s luminiscenčními bakteriemi) (výluh, suspenze)
 • Stanovení inhibice nitrifikace - rychlý test oxidace amonných iontů (suspenze)
 • Zkouška inhibice růstu kořene rostlin Lactuca sativa a jiných rostlin (terestrická zkouška)
 • Zkouška inhibice reprodukce chvostoskoků Folsomia candida
 • Zkouška inhibice reprodukce roupic Enchytraeus crypticus
 • Stanovení čtyřdenní respirační aktivity - AT₄
 • Stanovení mikrobiální půdní respirace měřením tlaku ve statickém systému (bazální a substrátem indukovaná respirace)
 • Stanovení zbytkové produkce bioplynu
Zkoušky bez odkazu na akreditaci 

 • Účinky znečišťujících látek na žížaly Eisenia fetida - stanovení akutní toxicity a účinků na reprodukci
 • Biodegradovatelnost materiálů


Mikrobiologické zkoušky

Akreditované zkoušky

 • Stanovení počtu termotolerantních koliformních bakterií a E. coli
 • Stanovení počtu fekálních streptokoků (enterokoků)
 • Průkaz bakterií rodu Salmonella
 • Stanovení celkového počtu aerobních heterotrofních bakterií při 20 °C
 • Stanovení počtu bakterií degradujících ropné uhlovodíky
 • Stanovení celkového počtu anaerobních bakterií
 • Průkaz sulfát-redukujících bakterií

Zkoušky bez odkazu na akreditaci

 • Stanovení počtu kvasinek a plísní
 • Stanovení celulázových aktivit
 • Průkaz enzymových aktivit
 • Stanovení počtu Clostridium perfringens a bakterií rodu Salmonella
 • a mnoho dalších...

Chemické zkoušky

Akreditované zkoušky

 • Stanovení dusitanů spektrofotometricky
 • Stanovení dusičnanů spektrofotometricky
 • Stanovení amonných iontů spektrofotometricky
 • Stanovení orthofosforečnanového fosforu spektrofotometricky
 • Stanovení pH v pevném vzorku
 • Stanovení sušiny gravimetricky

Zkoušky bez odkazu na akreditaci 

V případě požadavku na jiné chemické zkoušky nás neváhejte kontaktovat. Jsme schopni provést i mnoho dalších chemických zkoušek.


Pro více informací o zkouškách nebo v případě specifického požadavku nás můžete kontaktovat: