Biofiltry

Projektujeme a realizujeme biofiltry pro eliminaci těkavých organických látek z odpadních vzdušin a ke snížení emisí pachových látek.

Námi navržené biofiltry odstraňují například styren, letecký petrolej, aceton, BTEX, sirovodík, methylmerkaptan, dimethylsulfid a další organické látky.

Biofiltry buď pracují s pevným ložem, nebo jako náplňové bioreaktory se zkrápěným ložem (trickling filter). Biofiltry pracují kontinuálně a jejich provoz je stabilní. 

Výměna náplně je třeba za 4 až 6 let provozu. 

Zajišťujeme i průběžnou technologickou kontrolu zařízení, případně další servis instalovaných zařízení.
Pro monitoring využíváme vlastní akreditovanou laboratoř.

Do současnosti jsme navrhli 25 biofiltrů, jak ke snižování emisí pachových látek (odstranění zápachu), tak pro jiné organické látky. Řada našich návrhů byla realizována a jsou v provozu.

Pomůžeme zlepšit účinnost i vašeho stávajícího biofiltru, pokud pracuje již na hranici potřebné účinnosti. 

Oblasti využití našich biofiltrů:

 • Laminovny (biofiltry slouží zejména pro eliminaci styrenu, acetonu a snížení zápachu VOC)
 • Lakovny (biofiltry pro eliminaci těkavých organických látek
  z odpadních vzdušin)
 • Čistírny odpadních vod (navrhujeme zejména biofiltry
  s pevným ložem pro snižování zápachu)
 • Zpracování gumy (biofiltry souží především k eliminaci pachových látek, sirných sloučenin)
 • Sanace ekologických zátěží (biofiltry využitelné pro eliminaci těkavých organických látek, jako například benzen, toluen, etylbenzen, xyleny)

 • Zemědělská zařízení, odchovny dobytka (biofiltry ke snížení zápachu eliminující ze vzdušiny zejména amoniak a sirné sloučeniny)

 • Praní a úpravy vlny (biofiltry slouží zejména ke snižování zápachu eliminací amoniaku a redukovaných sirných sloučenin)

 • Potravinářský průmysl (biofiltry pro snižování pachových látek z odpadních vzdušin potravinářských provozů)