Hygienizace kalů a kompostů

Nabízíme kompletní ověření účinnosti hygienizace kompostování od vzorkování přes laboratorní analýzy až po vyhodnocení hygienizace kalu a biologicky rozložitelných odpadů podle vyhlášky  č. 273/2021 Sb., přílohy č. 28

Vzorkování, potřebné zkoušky i vyhodnocení má naše zkušební laboratoř akreditované. 

Vzhledem k zaměření naší společnosti na využívání biologických metod v praxi vám můžeme zpracovat návrh na optimalizaci kompostování a zvýšení účinnosti hygienizace při zpracování kalů z ČOV.

n

O hygienizaci kalu

Při čištění odpadních vod vznikají odpadní kaly (směs primárního + přebytečného aktivovaného kalu), které se odstraňují a musí s nimi být dále naloženo. Neupravený odpadní kal obsahuje patogenní mikroorganismy. Aby mohl být dále využit, musí být odpadní kal tzv. hygienizován. Toho lze dosáhnout hygienizací v průběhu kompostování nebo anaerobního rozkladu (aerobní nebo anaerobní stabilizace). Po hygienizaci musí splňovat legislativní požadavky uvedené v zákoně č. 541/2020 Sb., vyhlášce č. 273/2021 Sb. V hygienizovaném kalu musí být sníženy počty patogenů tak, aby byly splněny požadavky vyhlášky č. 273/2021 Sb.