Vzorkování a měření

Odběr vzorku je nedílnou součástí každého zkoušení. Způsob odběru ovlivňuje kvalitu vzorku a tím i kvalitu výsledků následných laboratorních rozborů. Proto nabízíme odborné odběry vzorků. Odběry vzorků máme akreditované.

Vzorkování pevných materiálů

 • Vzorkování odpadů - pevné a pastovité odpady, zeminy, stavební odpady, popílky, komposty, bioodpady
 • Vzorkování sedimentů a kalů - dnové sedimenty rybníků, řek či jezer, úsady z nádrží, kaly z procesů a výrob, kaly (po odvodnění) z ČOV
 • Vzorkování zemin a půd

Vzorkování kapalných materiálů

 • Vzorkování podzemních vod - odebíráme z vrtů a studní, či jiných objektů, vzorkujeme čerpanou podzemní vodu
 • Vzorkování povrchových vod
 • Vzorkování kalů z ČOV
 • Vzorkování zbytku po anaerobní stabilizaci biologicky rozložitelných odpadů (digestát)

Poskytování komplexních služeb spojených se vzorkováním

Připravíme pro vás program zkoušení, vypracujeme plán vzorkování a následně zajistíme všechny potřebné činnosti až po odběr vzorku a jeho dopravu do laboratoře.

Kvalifikace ke vzorkování

 • Akreditované vzorkování pevných vzorků dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025
 • Pověření: Odběr vzorků odpadů a hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (VHO)
 • Certifikát: Manažer vzorkování podzemních vod (MV)
 • Pravidelná účast na odborných seminářích a kurzech
 • Zkušenosti s odběrem vzorku od roku 1993

Měření charakteristik vod

Měření provádíme ve vodách podzemních, povrchových i odpadních. Máme kvalitní, servisovaná a náležitě kalibrovaná přenosná zařízení k měření teploty, pH, vodivosti, oxidačně redukčního potenciálu (ORP), koncentrace rozpuštěného kyslíku (DO), výšky hladiny podzemní vody, mocnosti fáze apod.