REFERENCE A PROJEKTY

REFERENCE

Aktuálně řešené projekty a nedávno dokončené projekty

 • Biodegradace zemin znečištěných ropnými uhlovodíky, prováděné metodou ex-situ, kontaminovaných PAH, polychlorovanými uhlovodíky (různé lokality v Česká republice a ve Švédsku). 
 • Každý rok provedeme pro naše zákazníky biologickou dekontaminaci zemin, kalů, odpadů a jiných pevných materiálů v množství okolo 10.000 tun.
 • Bioremediace horninového prostředí kontaminovaného ropnými uhlovodíky prováděná metodou in-situ (zdrojem znečištění je zejména motorová nafta, převodové a motorové oleje (Česká republika, různé lokality). Proces biodegradace organických kontaminantů je integrován s fyzikálními technologiemi (pump and treat, air-sparging), proces je dále intenzifikován aplikací neionogenního tenzidu ABI-REM
  a dodávkou chemického zdroje kyslíku.
 • Objem horninového prostředí (různé typy hornin, včetně zvodnělého prostředí - podzemní voda), které čistíme s využitím našich technologií je řádově v tisících m3.
 • In-situ chemická oxidace horninového prostředí znečištěného chlorovanými ethyleny, nebo ropnými uhlovodíky (lokality v české republice a ve Švédsku). Postup chemické oxidace vychází z námi provedených laboratorních testů, kdy navrhneme i složení a způsob aplikace oxidačních činidel dle místěn specifických podmínek (důležitá je kvalita horninového prostředí, obsažené kontaminanty, ale i bezpečnostní hlediska)
 • Servis biofiltrů pro eliminaci styrenu a acetonu z odpadních vzdušin vznikající při průmyslové laminaci (různé výroby od automotive po bazény), či termosetických plastů. Servis zahrnuje laboratorní kontrolu kvality pevného filtračního lože biofiltru (naší akreditovanou laboratoří), dodávku zdrojů minerálních živin, inokulaci bakteriemi a měření účinnosti biologické filtrace průmyslových vzdušin. Naši zákazníci jsou průmyslové podniky v České republice. Biofiltry mají různé velikosti a kapacitu od tisíců m3/h až po desítky tisíc m3/h.
 • Zkoušky pro ověření účinnosti technologií pro certifikaci ........ služby zahrnuje přípravu plánu testování, provedení zkoušek v laboratoři, vyhodnocení výsledků a vypracování zprávy pro ..........
 • Hodnocení vlastností odpadů, včetně nebezpečných vlastností odpadů a to včetně zajištění vzorkování a zkoušek v naší akreditované laboratoři, nebo u smluvních akreditovaných laboratoří.
 • Monitoring parametrů podzemní vody v lokalitě průmyslového areálu s kontaminací horninového prostředí ropnými uhlovodíky a chlorovanými ethyleny (Slovensko).

Projekty z dalších oblastí řešené v minulosti

 • Návrh monitoringu technologických parametrů procesu biologického čištění komunální odpadní vody pro získání relevantních údajů k návrhu intenzifikace procesu (Indie)
 • Projekt na identifikaci zdrojů vysoce kontaminovaných odpadních vod, stanovení monitorovaných parametrů, vypracování metodiky monitoringu (Indie)
 • Technická část projektu eliminace kontaminace horninového prostředí ropnými uhlovodíky (Švédsko)
 • Vypracování studie o energetickém využití biologicky rozložitelných odpadů (specifikace biologicky rozložitelných odpadů (BRO) pro energetické využití), vhodnost a nevhodnost jednotlivých druhů BRO pro energetické využití, technologie pro energetické využití BRO, výhody a nevýhody energetického využití BRO, energetické využití BRO a emise skleníkových plynů, dopady energetického využívání BRO na životní prostředí, porovnání výhodnosti některých metod využití BRO mezi sebou (ČR)
 • Vypracování studie o nakládání s kaly z ČOV: přehled inovačních technologií pro zlepšení kvality kalů, vliv přítomnosti škodlivých látek - POP a dalších na kvalitu z hlediska využití na polích, využití pojmu kritických bodů z normy, kvalitativní parametry v zahraničí pro aplikaci na poli, způsoby zajištění kvality kalů pro využití na půdách (ČR)
 • Vypracování studie o intenzifikaci recyklace stavebních a demoličních odpadů: úprava stavebního odpadu před recyklací, možné využití stavebního odpadu, kontrola kvality upravených odpadů, snížení množství odpadů ukládaných na skládku (ČR)
 • Poradenství pro intenzifikaci biologické eliminace aromatických uhlovodíků při čištění horninového prostředí (ČR)
 • Návrh eliminace zápachu fenolických látek při manipulaci s kontaminovaným materiálem (ČR)
 • Vypracování studie o legislativních podmínkách pro vybudování zařízení pro výrobu elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie (OZE) v České republice, přípravě biopaliv na základě biologicky rozložitelných odpadů a obecně závazných předpisech EU, pro výrobu elektrické energie z OZE (Slovensko)

NÁMI ŘEŠENÉ PROJEKTY

V lednu 2023 byl zahájen výzkumný projekt NYMPHE (New sYsteM-driven bioremediation of Polluted Habitats and Environment) zaměřený na bioremediaci znečištěného životního prostředí. Vědeckým koordinátorem je Boloňská Universita, na řešení projektu se podílí 18 partnerů z 12 evropských zemí a my jsme jedním z nich. Více zde

2016-2020 Program TRIO, projekt 10458: Produkce biomasy se zvýšenou enzymatickou aktivitou, Ministerstvo průmyslu a obchodu

2016-2020 Program TRIO, projekt 10471: Výzkum selektivní inovační technologie podpory kometabolického aerobního mikrobiálního odbourávání polychlorovaných organických sloučenin pro sanaci a stabilizaci území s kontaminací persistentními organickými látkami, Ministerstvo průmyslu a obchodu

2013-2016 Projekt TAČR - ALFA 03021234: Výzkum technologických a řídících parametrů inovační integrované technologie pro snížení toxicity a koncentrace polychlorovaných dibenzodioxinů a dibenzofuranů ze zemin, hlavní řešitel ABITEC, s.r.o., projekt financovaný Technologickou agenturou České republiky

2011-2014 Projekt TAČR ALFA 01021368: Biologická eliminace kyanidů z průmyslových odpadních vod s komplexním znečištěním, hlavní řešitel ABITEC, s.r.o., projekt financovaný Technologickou agenturou České republiky

2008-2011 Projekt METAGENOM 2B08031: Metagenomika a bioinformatika jako východisko pro přípravu efektivních postupů, přípravu a charakterizaci mikroorganismů a jejich konsorcií pro využití v bioremediaci, účast na řešení projektu jako spoluředitel (v době řešení projektu jako ENVISAN-GEM, a.s.), projekt financovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

2007-2011 Projekt VC 1M06011: Centrum molekulárních metod monitorování difúzního znečištění životního prostředí, účast na řešení projektu jako spoluřešitel (v době řešení projektu jako ENVISAN-GEM, a.s.), projekt financovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

2008-2010 Projekt FT-TA5 043 v rámci TREND: Výzkum inovačních technologií pro eliminaci vybraných pesticidů ze životního prostředí, v době řešení projektu jako ENVISAN-GEM, a.s., nositel projektu, projekt financovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu

2006-2010 Projekt BIOBROM 2B06151: Biodegradace polybromovaných sloučenin, monitorování změn v koncentraci cílových polutantů a meziproduktů odbourávání v životním prostředí, účast na řešení projektu jako spoluřešitel (v době řešení projektu jako ENVISAN-GEM, a.s.), projekt financovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy