Sanační technologie

Máme vlastní ověřené a schválené technologie pro odstraňování znečištění
z podzemních vod, zemin či půdního vzduchu. Technologie je možné aplikovat in-situ či ex-situ.

Nabízíme zkušený tým, vlastní laboratorní zázemí a praktické poznatky
z realizovaných zakázek. Naše technologie jsou mnohdy využívány
i pro intenzifikaci klasických sanačních technologií jako sanační čerpání, air-sparging, venting a další.

Naše společnost využívá zejména následující technologie :

BIODEGRADACE

  • Odbourávání organických látek biologickým rozkladem za aerobních i anaerobních podmínek
  • Vhodné pro znečištěné pevné materiály (zeminy, odpady, sedimenty), vody, nebo kontaminovaná horninová prostředí
  • Aplikace v uspořádání in-situ, ex-situ
  • Vlastní ověřené technologie

BIOLOGICKÁ STABILIZACE

  • Úprava odpadů biologickými metodami
  • Vhodné pro pevné materiály, odpady, či kaly znečištěné perzistentními organickými látkami (POPs)
  • Aplikace zejména v uspořádání ex-situ pro pevné materiály 

CHEMICKÁ OXIDACE

  • Využíváme tradiční a inovační postupy (modifikovaná Fentonova oxidace, chemická oxidace aktivovaným persulfátem), či jejich kombinace
  • Technologie vhodná zejména pro organické polutanty (například chlorované ethyleny, aromatické uhlovodíky), včetně perzistentních organických polutantů
  • Aplikace v uspořádání in-situ (ISCO - In Situ Chemical Oxidation), ex-situ (reaktory, dekontaminační plochy) 


INTEGROVANÉ TECHNOLOGIE VYMYTÍ S BIOLOGICKÝM DOČIŠTĚNÍM 

Kombinace chemické extrakce polutantů a jejich biologického rozkladu zajišťuje vysokou efektivitu těchto technologických postupů

Vhodné pro dekontaminaci vytěžených materiálů (zeminy, odpady),
i pro sanace horninových prostředí metodou in-situ (čištění zvodně či nesaturované zóny)

Aplikace v uspořádání in-situ, ex-situ

Překonává obtíže a omezení daná především sorpcí polutantů
na pevné částice znečištěného horninového prostředí, zemin, kalů apod.


INTEGROVANÉ TECHNOLOGIE VYMYTÍ S BIOLOGICKÝM DOČIŠTĚNÍM ZA VYUŽITÍ KOMETABOLISMU

Technologie umožňuje eliminaci i těch organických látek, které jsou mikroorganismy jen obtížně využitelné jako organický substrát (například fenoly).

Vhodné pro čištění horninového prostředí, zemin, či vytěžených pevných materiálů.

Využití povrchově aktivní látky umožňuje extrakci a zpřístupnění polutantů. Současně je podpořena biologická aktivita pro rozklad biologicky hůře odbouratelných látek.

Zvýšení účinku extrakce je dosaženo využitím kosolventu

Aplikace je možná v uspořádání in-situ, ex-situ