Hodnocení nebezpečných odpadů

Provádíme hodnocení nebezpečných vlastností odpadu pověřenou osobou.

Hodnocení jednotlivých nebezpečných vlastností odpadu se provádí porovnáním kritérií a limitních hodnot ukazatelů stanovených pro tyto vlastnosti přímo použitelným předpisem Evropské unie a platnou národní legislativou se zjištěnými vlastnostmi hodnoceného odpadu. Při hodnocení se vychází z vlastností odpadu, které byly získány od žadatele nebo zkouškami odpadu, nebo z jiných dokumentovaných zdrojů.

 • Hodnocení odpadů může provádět pouze osoba pověřená Ministerstvem životního prostředí ČR nebo Ministerstvem zdravotnictví ČR.
 • Hodnocení je komplexní a časově relativně náročný proces.
 • Hodnotí se skutečné vlastnosti odpadu a obsah látek, které by mohly odpad činit nebezpečným. Provádíme i vzorkování a zkoušení odpadu, pokud je to k jeho hodnocení nezbytné.
 • Proces lze rozložit i na více etap a optimalizovat tak i finanční náklady spojené s hodnocením.
 • Pokud je výsledkem hodnocení, že odpad nemá nebezpečné vlastnosti, vydá pověřená osoba osvědčení
  o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu.
 • Pokud odpad má jednu nebo více vlastností, které ho činí nebezpečným, vydá pověřená osoba sdělení
  o nebezpečných vlastnostech odpadu.
 • Hodnocení vlastností odpadu, vydání osvědčení nebo sdělení je prováděno v systému HNVO napojeného na Centrální registr životního prostředí.

Před zahájením hodnocení Vám vypracujeme cenovou nabídku a upřesníme dobu potřebnou k provedení hodnocení nebezpečných vlastností odpadu.