Laboratorní rozbory vod

Analyzujeme vodu pitnou, povrchovou, podzemní a odpadní i vodné výluhy.

Zajišťujeme analýzy nutné podle požadavků platné legislativy nebo specifické podle požadavku zákazníka.

Pro více informací nebo radu při výběru zkoušky nás neváhejte kontaktovat!

Laboratorní zkoušky jsou prováděny zejména pro oblasti:

 • Ochrany životního prostředí
 • Odpadového hospodářství
 • Vodních hospodářství
 • Nápojů, potravin
 • Kontroly biotechnologických postupů
 • Kontroly bioenzymatických přípravků
 • Kontroly mikrobiologické čistoty leteckého paliva
 • Kontroly mikrobiologické čistoty technických plynů

Zkoušky ekotoxicity

Zkoušky ekotoxicity provádíme i s chemickými látkami a jejich směsmi rozpustnými i málo rozpustnými ve vodě .

Akreditované zkoušky

 • Zkouška inhibice pohyblivosti dafnií Daphnia magna
 • Zkouška inhibice růstu sladkovodních zelených řas Desmodesmus subspicatus
 • Stanovení letální toxicity pro sladkovodní ryby Poecilia reticulata
 • Zkouška inhibice růstu kořene hořčice Sinapis alba
 • Zkouška inhibice růstu kořene jednoděložných a dvouděložných rostlin
 • Stanovení inhibičního účinku vzorků na světelnou emisi luminiscenčních bakterií Vibrio fischeri (Aliivibrio fischeri)
 • Stanovení mikrobiální respirace vody měřením tlaku ve statickém systému (bazální a substrátem indukovaná respirace)
 • Stanovení inhibice nitrifikace - rychlý test oxidace amonných iontů
 • Stanovení inhibičních účinků na světelnou emisi Vibrio fischeri (Aliivibrio fischeri) (kinetická zkouška s luminiscenčními bakteriemi)
 • Stanovení aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodném prostředí - manometrická respirometrie

Mikrobiologické zkoušky

Akreditované zkoušky

 • Stanovení kultivovatelných mikroorganismů při 22°C a 36°C
 • Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií v pitných vodách
 • Stanovení koliformních bakterií v nedesinfikovaných vodách
 • Stanovení termotolerantních koliformních bakterií a Escherichia coli
 • Stanovení intestinálních enterokoků
 • Stanovení celkového počtu aerobních heterotrofních bakterií při 20 °C
 • Stanovení počtu bakterií degradujících ropné uhlovodíky
 • Stanovení celkového počtu anaerobních bakterií
 • Průkaz přítomnosti a stanovení sulfát-redukujících bakterií metodou MPN
 • Průkaz přítomnosti bakterií rodu Salmonella

Zkoušky bez odkazu na akreditaci

 • Stanovení počtu denitrifikačních bakterií
 • Stanovení biosestonu (rozlišení živých a mrtvých organismů) a abiosestonu
 • Stanovení kvasinek a plísní
 • Stanovení počtu bakterií Pseudomonas aeruginosa
 • Průkaz enzymových aktivit
 • a mnoho dalších..

Chemické zkoušky

Akreditované zkoušky

 • Stanovení neionogenních tenzidů
 • Stanovení dusitanů spektrofotometricky
 • Stanovení dusičnanů spektrofotometricky
 • Stanovení amonných iontů spektrofotometricky
 • Stanovení orthofosforečnanového fosforu spektrofotometricky
 • Stanovení pH
 • Stanovení elektrické konduktivity

Zkoušky bez odkazu na akreditaci 

V případě požadavku na jiné chemické zkoušky nás neváhejte kontaktovat. Jsme schopni provést i mnoho dalších chemických zkoušek. 


Pro více informací o zkouškách nebo v případě specifického požadavku nás můžete kontaktovat: