Hodnocení chemických látek a směsí

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 - registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), v platném znění, je nutné pro registraci látek a směsí provedení řady zkoušek, které stanovuje Nařízení Komise (ES) č. 440/2008.

V naší laboratoři nabízíme k tomuto účelu vybrané zkoušky uvedené v Nařízení Komise (ES) č. 440/2008, část
C - Zkoušky ekotoxicity:

Akreditované zkoušky

  • Zkouška inhibice pohyblivosti dafnií Daphnia magna
  • Zkouška inhibice růstu sladkovodních zelených řas Desmodesmus subspicatus
  • Stanovení akutní letální toxicity pro sladkovodní ryby Poecilia reticulata
  • Stanovení aerobní biologické rozložitelnosti organických látek a směsí ve vodném prostředí - manometrická respirometrie

Zkoušky bez odkazu na akreditaci

  • Toxicita pro žížaly Eisenia fetida - stanovení akutní toxicity