Rozbor půdy v zahradě

Hodnocení kvality půdy pro zdravé pěstování

Zkouškami ekotoxicity lze posoudit kvalitu půdy obecně, bez znalosti o jaké případné znečištění půdy se jedná. Zkoušky ekotoxicity mají výhodu v tom, že posuzují půdu jako celek, včetně vzájemných interakcí v půdě, neposuzují se jednotlivé faktory izolovaně. Zkoušky ekotoxicity se v legislativě běžně používají.

Chemické zkoušky se zaměřují na konkrétní látky (např. dusičnanový dusík, amoniakální dusík) nebo skupinové analýzy (např. polyaromatické uhlovodíky, polychlorované bifenyly, pesticidy). Rizikové prvky a látky vyvolávají toxický účinek již v malých koncentracích a mezi tyto látky patří zejména těžké kovy a perzistentní organické látky, tzn. látky, které se v půdě velmi pomalu rozkládají. Tyto látky se do půdy dostávají antropogenní činností nebo imisemi.

Pokud máte podezření, že by mohl být jakkoli pozemek znečištěn, doporučujeme provést zkoušku ekotoxicity půdy, která nám dá odpověď na to, zda půda je zatížena kontaminací, která se může negativně projevit na kvalitě pěstovaných rostlin a plodů. Použití testů ekotoxicity je mnohem jednodušší a zejména levnější než provádění chemických analýz třeba mnoha různých pesticidů a dalších potenciálně nežádoucích látek.

Teprve v případě, že se ukáže, že půda má toxické účinky na vybrané organismy, má smysl začít hledat příčinu s využitím detailnější chemické analýzy a samozřejmě i zvýšením nákladů. Kontaminace půdy některými látkami může být dlouhodobá a může v půdě přetrvávat roky. 


Nabízené rozbory

Základní rozbor půdy

Základní rozbor zahrnuje 1 zkoušku ekotoxicity, fyzikální a chemické zkoušky.

Zkoušky ekotoxicity: růst kořene salátu

Fyzikální a chemické zkoušky: stanovení pH, sušina, obsah organických látek

Množství vzorku: 1 kg

Cena: 2 800 Kč bez DPH
(3 888 Kč vč. DPH)

Rozšířený rozbor půdy

Rozšířený rozbor zahrnuje 4 zkoušky ekotoxicity, fyzikální a chemické zkoušky.

Zkoušky ekotoxicity: růst kořene salátu, pohyblivost dafnií, růst řas, úmrtnost žížal

Fyzikální a chemické zkoušky: stanovení pH, sušina, obsah organických látek, 8 rizikových prvků (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn)

Množství vzorku: 4 kg

Cena: 9 500 Kč bez DPH
(11 495 Kč vč. DPH) 

Další rozšíření zkoušek nebo jinou sadu zkoušek doporučujeme konzultovat ústně.


Kvalita půdy

Stále větší pozornost je věnována pěstování zeleniny a ovoce bez vysokých přídavků umělých hnojiv a intenzivního využívání chemických herbicidů, pesticidů a dalších pomocných chemických látek. Využívání principů biozemědělství má svoje opodstatnění a jeho hlavním cílem je získání co nejzdravějších výpěstků.

Proto, abychom získali kvalitní zeleninu a ovoce je třeba k tomu poskytnou rostlinám podmínky. Jednou z hlavních je pěstovat rostliny na zdravé půdě bez zbytků nežádoucích chemických látek používaných v minulosti.

Herbicidy a pesticidy jsou často látky špatně rozložitelné, takže jejich přetrvávání v půdě může být dlouhodobé a často mohou kontaminovat i pěstované rostliny a jejich plody. Proto je dobré věnovat kvalitě půdy, kde chceme pěstovat kvalitní nekontaminovanou zeleninu a ovoce, patřičnou pozornost.

Kromě toho je vhodné ve vzorku půdy ze záhonu zjistit aktuální koncentrace živin, obsah organických látek (humus) eventuálně přítomnost těžkých kovů (Cd, Zn, Cu, Pb, Ni, Cr, As, Hg), které se v půdě mohou nacházet i v důsledku atmosférického spadu.

Živiny jsou rozdělovány v zemědělské praxi na základní (dusík, fosfor, draslík, hořčík a vápník) a stopové (bór, železo, mangan, měď molybden, zinek). Jejich obsah a přítomnost určují úrodnost půdy. Pro stanovení živin existují přesně definované metody.

Využití výsledků provedených analýz umožní zhodnotit kvalitu půdy, která má být využita pro pěstování zeleniny a ovoce ve vysoké kvalitě a nezatížených žádnými polutanty. Kromě toho získané výsledky lze využít i pro návrh optimálního hnojení pro konkrétní druh pěstované rostliny. 

Význam humusu v půdě a jaký má být jeho obsah

Přítomnost humusu v půdě ovlivňuje mnoho vlastností půdy. Má přímý vliv na fyzikální, chemické i mikrobiologické vlastnosti půdy. V souhrnu jeho přítomnost má kladný vliv na kvalitu půdy a některé její vlastnosti přítomnost humusu výrazně zlepšuje. Účinky humusu jsou následující:

  • zadržuje a poutá živiny v půdě, omezuje jejich vymývání srážkovými vodami
  • jeho přítomnost zlepšuje strukturu půdy a zvyšuje zádrž vody v půdě
  • huminové látky stimulují růst kořenů rostlin
  • humus zlepšuje dostupnost fosforu pro rostliny

Význam humusových látek je mnohostranný a spočívá v kladném ovlivňování všech půdních vlastností působících rozhodujícím způsobem na obsah živin v půdě i na půdní úrodnost.

Přítomnost humusových látek:

  • vede k vysokému poutání živin v půdě (6 - 7x vyšší než u jílových minerálů)
  • je důležitým faktorem drobtovité struktury půdy, jejímž důsledkem je příznivý vodní, vzdušný a tepelný režim půdy
  • příznivě působí na biologické, biochemické a fyzikální vlastnosti půd
  • vyvazuje škodlivé sloučeniny a váže částečně některé těžké kovy v půdě
  • zabraňuje vysrážení fosforečných sloučenin z půdního roztoku
  • dále rozpustné humusové látky vykazují přímý stimulační vliv na rostliny

V následující tabulce jsou uvedeny orientační hodnoty koncentrace humusu v půdě a označení půd podle koncentrace humusu:

Význam hodnoty pH půdy

Reakce půdy je velmi důležitá nejen z hlediska podmínek pro růst rostlin, ale i pro přístupnost živin rostlinám, pro migraci kovů a těžkých kovů v půdě a v konečné fázi i pro jejich transport (nežádoucí) do rostlin.

pH půdy ovlivňuje biochemické půdní procesy a příjem živin především rostlinami. pH půdy významně ovlivňuje mobilitu rizikových prvků v půdách. S výjimkou arzénu platí, že nižší pH zvyšuje mobilitu prvku (kadmium, zinek, nikl atd.) a tím i možnost jejich transportu do rostlin a akumulaci v rostlinách.

Regulaci pH půdy je třeba věnovat pozornost zejména v těch oblastech, kde jsou v půdě vyšší koncentrace rizikových prvků (např. kadmia).

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty pH a tomu odpovídající označení půd.

Koncentrace živin v půdě

Koncentrace rizikových prvků v půdě

Výběr rizikových prvků v půdě a jejich limitní koncentrace lze převzít z vyhlášky č. 153/2016 Sb., o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy.

Preventivní hodnoty obsahů rizikových prvků v zemědělské půdě pro běžné půdy:

Kontaminace organickými látkami

Výběr sledovaných organických látek a jejich limitní koncentrace lze převzít z vyhlášky č. 153/2016 Sb., o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy.

Preventivní hodnoty obsahů rizikových látek v zemědělské půdě