Rozbor dešťové vody

Využití dešťové vody v domácnosti

S rostoucím nedostatkem vody dochází stále k většímu využívání různých alternativních zdrojů, mimo jiné i využívání dešťové vody. Shromažďování dešťové vody k následnému využití však není v EU nijak legislativně ošetřeno, takže kvalita nashromážděné dešťové vody před dalším použitím není nijak řízena. Dosud neexistuje žádná norma, která by byla mezinárodně uznávaná a využívaná při nakládání se zachycenou dešťovou vodou.

Kvalita zachycené dešťové vody je závislá na mnoha faktorech. Protože se převážná část získává zachycením srážek ze střech, kvalita je významně ovlivňována kvalitou krytiny a znečištěním střech (atmosférický spad, komíny, exkrementy ptáků a zvířat, přítomnost organické hmoty), kvalitou a čistotou okapů a svodů a skladovacích nádrží. Na kvalitu zachycené dešťové vody má velký vliv atmosférický spad (v okolí průmyslových komplexů, v místech s intenzivní pozemní dopravou, průmyslové emise do prostředí).

Protože v České republice není v platnosti žádná legislativa související s využíváním dešťové vody, její kvalitě a často i úpravě se věnuje jen minimální pozornost. Dešťová voda je nejčastěji využívána k zalévání rostlin na zahrádkách, nebo jako užitková voda v domácnosti.

Zalévání rostlin je skvělý způsob, jak dešťovou vodu využít, jelikož je v mnoha ohledech prospěšnější pro rostliny než voda pitná. Nicméně v případě zhoršené kvality dešťové vody můžete vystavit svůj záhon nepříznivým vlivům a sebe zdravotním rizikům.

Při využití dešťové vody jako vody užitkové je kontrola kvality vody podstatně důležitější. Při splachování toalet vzniká aerosol, který je tvořen splachovací vodou a rozptyluje se do okolí. Pokud je splachovací voda kontaminovaná potenciálně patogenními mikroorganismy, její vdechování může být nebezpečné. Také se v důsledku zhoršené kvality vody mohou tvořit usazeniny, čímž se zanese celý rozvodný systém.

Proto je v zájmu každého, kdo využívá dešťové (popřípadě šedivé) vody v domácnosti či k zálivce, aby její kvalitu znal a kontroloval. Může se tak vyvarovat mnoha nepříjemností. 

Nabízené rozbory

Orientační rozbor dešťové vody

Orientační rozbor zahrnuje základní mikrobiologické, fyzikální a chemické zkoušky. Rozbor je vhodný zejména pro všechny, kdo si chtějí ověřit kvalitu dešťové vody k zalévání, případně chtějí orientačně zjistit kvalitu dešťové vody používané v domácnosti.

Mikrobiologické zkoušky: termotolerantní koliformní bakterie, Escherichia coli, aerobní heterotrofní bakterie

Fyzikální a chemické zkoušky: stanovení pH, chemická spotřeba kyslíku, obsah pevných částic

Množství vzorku: 250 ml ve sterilní vzorkovnici

Cena: 1150 Kč vč. DPH

Kompletní rozbor dešťové vody

Rozsáhlý rozbor zahrnuje mikrobiologické, fyzikální a chemické zkoušky. Rozbor je vhodný pro všechny, kdo si chtějí ověřit kvalitu dešťové vody při používání v domácnosti.

Mikrobiologické zkoušky: termotolerantní koliformní bakterie, Escherichia coli, koliformní bakterie, celkový počet bakterií při 22°C a 36°C, anaerobní bakterie, Pseudomonas aeruginosa

Fyzikální a chemické zkoušky: stanovení pH, chemická spotřeba kyslíku, obsah pevných částic, zákal, zápach

Množství vzorku: 500 ml ve sterilní vzorkovnici

Cena: 2680 Kč vč. DPH

Standardně jsou výsledky zasílány ve formě protokolu s komentářem elektronicky nebo poštou (+ 30 Kč). V případě zájmu je možné vyhotovit zprávu o případném znečištění a možnostech nápravných opatření za poplatek 2200,- Kč vč. DPH.

Proč jsme vybrali právě tyto zkoušky

Stanovení indikátorových bakterií

Protože koncentrace patogenů z fekálního znečištění bývají malé, ale počet různých jiných možných patogenů je velký, není praktické testovat patogeny v každém odebraném vzorku vody. Místo toho se přítomnost patogenů zjišťuje nepřímými důkazy pomocí testování na "indikátorové" organismy, jako jsou koliformní bakterie. Koliformní bakterie pocházejí ze stejných zdrojů jako patogenní organismy. Koliformní bakterie se poměrně snadno identifikují, jsou přítomny ve větším množství než nebezpečnější patogeny a reagují na prostředí a úpravu vody podobně jako mnohé patogeny. V důsledku toho může být testování na koliformní bakterie přiměřeným ukazatelem toho, zda jsou přítomny jiné patogenní bakterie.

Stanovení celkového počtu koliformních bakterií

Nejzákladnějším testem na zjištění bakteriální kontaminaci vody je stanovení celkového počtu koliformních bakterií. Celkový počet koliformních bakterií poskytuje obecnou informaci o hygienickém stavu vody a skladovacího systému.

Stanovení termotoleraních koliformních bakterií

Termotolerantní (fekální) koliformní bakterie jsou skupinou celkových koliformních bakterií, které se vyskytují zejména ve střevech a výkalech teplokrevných zvířat. Protože původ fekálních koliformních bakterií je specifičtější než původ obecnější skupiny celkových koliformních bakterií, jsou fekální koliformní bakterie považovány za přesnější ukazatel zvířecích nebo lidských odpadů než celkové koliformní bakterie.

Stanovení Escherichia coli

Escherichia coli (E. coli) je hlavním druhem ve skupině fekálních koliformních bakterií. Z pěti obecných skupin bakterií, které tvoří celkové koliformní bakterie, se pouze E. coli obecně nevyskytuje v prostředí, kde roste a rozmnožuje se. Proto je E. coli považována za druh koliformních bakterií, který je nejlepším indikátorem fekálního znečištění a možné přítomnosti patogenů.

Stanovení celkového počtu aerobních a anaerobních heterotrofních bakterií

Tato velká skupina bakterií obsahuje běžně se vyskytující bakterie v životním prostředí, v domácnosti a všude okolo nás. Jejich celkový počet říká, zda v dešťové (šedivé) vodě nedochází k jejich intenzivnímu růstu, což může mít za následek tvorbu zápachu nebo zakalení vody a ve skladovacích nádržích mohou tvořit slizovitý povlak (biofilm) na stěnách nádrží i potrubí, v armaturách apod.

Stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSK)

Tento parametr říká, jaké je celkové znečištění vody organickými i některými anorganickými látkami.

Stanovení pH

Pokud by byla zjištěna výrazná odchylky pH od neutrální hodnoty 7,0, ukazuje to ve většině případů na průběh nežádoucích mikrobiologických procesů při skladování.

Stanovení nerozpuštěných látek nebo celkových látek (sušiny)

Ukazuje na znečištění zachycené vody pevnými částicemi (prach, zbytky listů apod.) a také, pokud je používána, na účinnost filtrace.